Eldningssäsongen snart här – gör radonmätning

Eldningssäsongen är den optimala tidpunkten att agera för att säkra din inomhusmiljö. Genom att ta steget att mäta radonhalterna kan du aktivt arbeta för en hälsosam boendemiljö. Under tidsperioden från den 1 oktober till den 30 april, erbjuds man möjlighet att genomföra en långtidsmätning av radonhalterna. Detta ger dig en exakt bild av radonhalten och möjlighet att erhålla ett pålitligt årsmedelvärde. 

Radon är en osynlig, färglös gas som finns naturligt i både mark, luft och vatten. Även äldre byggmaterial, som exempelvis blåbetong, kan innehålla radon. Att mäta radon är den enda effektiva metoden för att upptäcka dess närvaro. Mätningens resultat anges i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft. Den etablerade gränsvärdet för radonhalten i både bostäder och allmänna lokaler är 200 Bq/m3 som årsmedelvärde.

Att mäta radonhalterna är avgörande. Långvarig exponering för förhöjda radonhalter ökar signifikant risken för lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon ungefär 500 fall av lungcancer årligen i Sverige. Detta gör radon till den näst vanligaste orsaken till lungcancer, efter rökning. Genom att kontinuerligt genomföra radonmätningar och vidta åtgärder vid behov, kan du aktivt minimera risken för potentiella hälsoproblem.

I Sverige finns uppskattningsvis 325 000 bostäder med radonhalter över det rekommenderade gränsvärdet på 200 Bq/m3. Därför är det av yttersta vikt att ta ansvar för din boendemiljö. Genom att enkelt beställa radondosor idag, kan du säkerställa en hälsosam och radonfri inomhusmiljö.

Att göra en radonmätning är enkelt. Beställ radondosor och placera dosorna enligt de medföljande instruktionerna. När mätperioden är över, returnerar du dosorna enligt anvisningarna. Inom ungefär en vecka kommer du att få en ackrediterad mätrapport som tydligt visar om det förekommer höga radonhalter eller inte.

När radonhalten överskrider de etablerade gräns- och riktvärdena, krävs en noggrann utredning för att identifiera källan till de förhöjda halterna. Det är av högsta vikt att fastställa ursprunget av radonet för att kunna vidta lämpliga åtgärder.