Radonmätning lägenhet

Enligt miljöbalken 26 kap. 19 § ligger ansvaret på fastighetsägare att kontrollera och upprätthålla en säker inomhusmiljö genom att regelbundet mäta radonhalten. Radon, en osynlig gas med potentiellt skadliga effekter, kräver uppmärksamhet och åtgärder för att säkerställa människors hälsa. Enligt lagen är det fastighetsägarens skyldighet att planera och genomföra åtgärder för att förebygga eller motverka eventuella olägenheter för människors hälsa.

Denna skyldighet omfattar att regelbundet mäta radonhalten i fastigheten och vidta åtgärder om nivåerna överstiger det rekommenderade riktvärdet på 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter) i en lägenhet. För att säkerställa tillförlitliga mätresultat bör mätningen genomföras enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av bostäder och använda radondosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium.

Att få ett tillförlitligt årsmedelvärde kräver att radonhalten mäts under minst två månader, och detta bör göras under eldningssäsongen som sträcker sig från 1 oktober till 30 april. En vanlig och effektiv metod för radonmätning i inomhusluften är användningen av spårfilmsdosor från ett ackrediterat laboratorium. Det är viktigt att notera att gränsvärdet för radon i bostäder är satt till 200 Bq/m3.

Radon kan tränga in i inomhusmiljön från olika källor, inklusive marken under eller runt bostaden, byggmaterial som blåbetong och hushållsvattnet. Genom att vara medveten om dessa potentiella källor och genomföra regelbundna mätningar kan fastighetsägare säkerställa en trygg och hälsosam boendemiljö för sina hyresgäster eller familjemedlemmar.

I slutändan är det inte bara en juridisk skyldighet utan även en moralisk skyldighet för fastighetsägare att aktivt arbeta för att minimera radonriskerna och därmed skapa en säkrare och hållbar boendemiljö för alla.

Beställ radonmätning lägenhet

Relaterad information
Radon messen
Radon