Hur bekämpar man ekonomisk brottslighet?

Finansiell brottslighet är ett av de största hoten mot den globala ekonomin och en av de största utmaningarna för tillsynsmyndigheterna att hantera. Men hur ska man bekämpa den? Ett sätt är att använda en Legal Entity Identifier (LEI). I det här inlägget tittar vi på vad en LEI är och hur den kan hjälpa till att identifiera och förebygga ekonomisk brottslighet.

Vad är en LEI-kod?

LEI står för Legal Entity Identifier och är en 20-siffrig kod som används för att identifiera företag och juridiska personer som handlar med aktier och värdepapper i både EU och stora delar av världen. Du kan se LEI-koden som ett internationellt företagsregistreringsnummer som gör det möjligt att identifiera företag och juridiska personer när de handlar på global nivå.
Det är dock inte gratis att skapa ett LEI och det måste förnyas varje år. Köp ditt LEI här.

Vad är ekonomisk brottslighet?

Finansiell brottslighet är all olaglig verksamhet som rör pengar eller finansiella resurser. Det kan innefatta allt från penningtvätt till bedrägeri och insiderhandel. Dessa aktiviteter kan få negativa konsekvenser för ekonomin, bland annat förlust av pengar och minskat förtroende för finansinstitut. 

Varför är LEI viktigt i kampen mot ekonomisk brottslighet?

LEI-koden spelar en viktig roll i kampen mot ekonomisk brottslighet och ökar den övergripande öppenheten i finansiella transaktioner. Genom att kräva att alla företag som handlar med värdepapper, aktier etc. ska ha ett LEI gör det lättare för tillsynsmyndigheter att övervaka och identifiera finansiella transaktioner som kan vara inblandade i ekonomisk brottslighet. 
LEI ger också större öppenhet på den globala marknaden genom att det blir lättare att spåra och identifiera transaktioner mellan olika företag och juridiska personer. Detta kan bidra till att förhindra penningtvätt, skattebedrägeri och andra former av ekonomisk brottslighet. På så sätt spelar LEI-koden en viktig roll för att se till att det globala ekonomiska systemet är säkert och rättvist för alla inblandade parter.

Hur fungerar LEI i praktiken?

När ett företag eller en juridisk person vill skapa ett LEI måste de först hitta en auktoriserad tjänsteleverantör som hjälper dem att skapa och senare förnya koden. De kommer sedan att uppmanas att lämna information om sitt företag, t.ex. namn, adress och företagsregistreringsnummer. Denna information kommer sedan att kontrolleras av tjänsteleverantören innan LEI kan utfärdas. När LEI:n har skapats kommer den att lagras i en global databas som tillsynsmyndigheter och andra intressenter kan få tillgång till.